Sklep sklep5558595.homesklep.pl działa w wersji próbnej.
Dane osobowe

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każdego klienta, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy kazdego użytkownika naszej strony o jej przeczytanie, co nie zajmie więcej niż kilka minut.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, informacje o koncie w innej usłudze oferowanej przez Ryłko Art. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych Klientów (dalej jako: „Administrator danych”) w myśl rozporządzenia RODO jest przedsiębiorca o nazwie:

Ryłko Art. Agnieszka Ryłko, Paweł Ryłko Spółka Cywilna
Ul. Kęckie Góry Południowe 30
32-650 Kęty

tel. +48 601 954 154
e-mail: rylkoart@gmail.com

wpisany do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej NIP: 549-242-97-10, REGON 122410485,

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

 1. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 601 954 154
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: rylkoart@gmail.com
 3. listownie pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Kęckie Góry Południowe 30 32-650 Kęty
 4. osobiście pod adresem oddziału Administratora danych: ul. Kęckie Góry Południowe 30 32-650 Kęty

 

PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest klient. Umowa to, w naszym przypadku, formularz zamówienia towaru. Jeśli zatem zawieramy z klientem umowę o zakup towaru, to możemy przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. W przypadku, gdy klient zakłada u nas konto, to umowa o dostarczenie tego konta upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jego zapewnienia (np. danych podanych przez klienta w profilu tego konta). Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić każdemu klientowi usługi, a on nie mógłby z niej korzystać.
 2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do konta klienta nie loguje się nieuprawniona osoba), ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług Administratora.
 3. Dobrowolna zgoda klienta. Jest potrzebna głównie w przypadku usług marketingowych. Aby móc pokazać interesujące reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania danych klientów. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli klient nie wyraża zgody nie musi jej udzielać. Klient ma również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
Administrator danych przetwarza dane osobowe wskazane w formularzu umowy/zamówienia/reklamacji, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, informacja o rachunku bankowym, numer konta bankowego oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych przetwarza dane Klienta w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy/zamówienia na zakup towarów,
 2. wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych, tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi),
 3. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy/zamówienia
 4. marketingu towarów sprzedawanych przez Administratora danych.
 5. zawarcia i realizacji umów/zamówień
 6. wystawianie faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego),
 7. windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes),
 8. obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego)
 9. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 159 i nast. ustawy prawo telekomunikacyjne),
 10. realizacja próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 11. kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego,
 12. przesłania informacji handlowej w zakresie dostępnych usług powiązanych na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną - Twoja zgoda).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

 1. dane znajdujące się na umowie/zamówieniu oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat),
 2. dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji dla klienta usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe i szkoleniowe na rzecz Administratora danych. Dane klientów w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, będą musiały być przekazane organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z tymi danymi.


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych Klienta poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).


PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że Klientowi przysługują następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza dane Klienta, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
 2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy zdaniem Klienta są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
 4. usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,
 5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa.


PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

 1. wobec przetwarzania danych Klienta dotyczących danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,
 2. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec interesów Klienta, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Do zawarcia umowy/zamówienia na zakup towarów wymagane jest podanie przez Klienta danych wskazanych w formularzu umowy/zamówienia. Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale wiąże się z obowiązkiem Administratora danych związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez Klienta danych w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy/zamówienia.
Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Klientem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy/zamówienia.

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU
Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy jego zdaniem przetwarzanie danych osobowych i transmisyjnych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl